അതിവേഗ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം - ഏക ദിന ഉപവാസം .

അതിവേഗ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം - ഏക ദിന ഉപവാസം .

അതിവേഗ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം - ഏക ദിന ഉപവാസം .