അമിത വില തടയാൻ സ്‌ക്വാഡുകൾ രൂപികരിച്ചു ..

അമിത വില തടയാൻ സ്‌ക്വാഡുകൾ രൂപികരിച്ചു ..

അമിത വില തടയാൻ സ്‌ക്വാഡുകൾ  രൂപികരിച്ചു ..