"അറിവുകളെ അനുഭവങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകണം " - ഓർത്തഡോൿസ് സഭ നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ .

"അറിവുകളെ അനുഭവങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകണം " - ഓർത്തഡോൿസ് സഭ നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ .

"അറിവുകളെ അനുഭവങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകണം " - ഓർത്തഡോൿസ് സഭ നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ .