ആനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാമത് ഗ്രാമാലയം തുറന്നുകൊടുത്തു .

ആനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാമത് ഗ്രാമാലയം തുറന്നുകൊടുത്തു .

ആനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാമത് ഗ്രാമാലയം തുറന്നുകൊടുത്തു .