ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് തകർന്നു യാത്ര ദുസ്സഹമായി .

ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് തകർന്നു യാത്ര ദുസ്സഹമായി .

ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് തകർന്നു യാത്ര ദുസ്സഹമായി .