ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കു മർദ്ദനം - രണ്ടു പ്രതികൾ പിടിയിൽ .

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കു മർദ്ദനം - രണ്ടു പ്രതികൾ പിടിയിൽ .

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കു മർദ്ദനം - രണ്ടു പ്രതികൾ പിടിയിൽ .