ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിത റോഡ് ജല അതോറിറ്റി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു.

ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിത റോഡ് ജല അതോറിറ്റി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു.

 ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിത റോഡ് ജല അതോറിറ്റി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു.