ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്ന റോഡ് - ജനത്തിന് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു .

ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്ന റോഡ് - ജനത്തിന് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു .

ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്ന റോഡ് - ജനത്തിന് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു .