എക്‌സൈസ് റെയ്ഡ് , കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു .

എക്‌സൈസ് റെയ്ഡ് , കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു .

എക്‌സൈസ് റെയ്ഡ്  , കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു .