എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷം നടത്തി .

എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷം നടത്തി .

എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷം നടത്തി .