എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രബേഷൻ ഇൻക്രീമെന്റ് അനുവദിക്കണം.

എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രബേഷൻ ഇൻക്രീമെന്റ് അനുവദിക്കണം.

എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രബേഷൻ ഇൻക്രീമെന്റ് അനുവദിക്കണം.