എല്ലാ വിധ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളും നടത്താൻ ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്ന പദവി BELIEVERS. CHURCH. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് .

എല്ലാ വിധ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളും നടത്താൻ ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്ന പദവി BELIEVERS. CHURCH. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് .

എല്ലാ വിധ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളും നടത്താൻ ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്ന പദവി    BELIEVERS. CHURCH. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് .