എഴുപത്തെട്ടാമത്‌ കല്ലൂപ്പാറ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സിറിയൻ കൺവെന്ഷൻ സമാപിച്ചു .

എഴുപത്തെട്ടാമത്‌ കല്ലൂപ്പാറ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സിറിയൻ കൺവെന്ഷൻ സമാപിച്ചു .

എഴുപത്തെട്ടാമത്‌ കല്ലൂപ്പാറ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സിറിയൻ കൺവെന്ഷൻ സമാപിച്ചു .