ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് TV. നൽകി ഗുഡ് വിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് .

ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് TV. നൽകി ഗുഡ് വിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് .

ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് TV. നൽകി  ഗുഡ് വിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് .