കോട്ടയം കോഴഞ്ചേരി സംസ്ഥാന പാതയിലെ പരുത്തിപ്പാലത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു .

കോട്ടയം കോഴഞ്ചേരി സംസ്ഥാന പാതയിലെ പരുത്തിപ്പാലത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു .

കോട്ടയം കോഴഞ്ചേരി സംസ്ഥാന പാതയിലെ പരുത്തിപ്പാലത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു .