കുന്നംതാനം, കല്ലൂപ്പാറ , മല്ലപ്പള്ളി , ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ശുചിത്വ പദവി .

കുന്നംതാനം, കല്ലൂപ്പാറ , മല്ലപ്പള്ളി , ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ശുചിത്വ പദവി .

കുന്നംതാനം, കല്ലൂപ്പാറ , മല്ലപ്പള്ളി , ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ശുചിത്വ പദവി .