കുന്നംതാനം കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിന് പ്രവാസിയുടെ സഹായ ഹസ്തം .

കുന്നംതാനം കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിന് പ്രവാസിയുടെ സഹായ ഹസ്തം .

കുന്നംതാനം  കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിന്  പ്രവാസിയുടെ സഹായ ഹസ്തം .