കുന്നംതാനം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ - . ജനങ്ങൾക്കു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി .

കുന്നംതാനം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ - . ജനങ്ങൾക്കു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി .

കുന്നംതാനം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ - . ജനങ്ങൾക്കു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി .