കേരളത്തിനഭിമാനമായി റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് ആംബുലൻസ് .

കേരളത്തിനഭിമാനമായി റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് ആംബുലൻസ് . തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന N.M.R. ഫൌണ്ടേഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറി .

കേരളത്തിനഭിമാനമായി റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് ആംബുലൻസ് .  തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന N.M.R. ഫൌണ്ടേഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറി .