കൊറോണ ലോക്ക് ഡൌൺ സമയത്ത് സത്യവാങ് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് .

കൊറോണ ലോക്ക് ഡൌൺ സമയത്ത് സത്യവാങ് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് .