കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരികെനൽകി മല്ലപ്പള്ളി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ .

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരികെനൽകി മല്ലപ്പള്ളി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ .

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരികെനൽകി മല്ലപ്പള്ളി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ .