കീഴ്‌വായ്‌പുർ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി .

കീഴ്‌വായ്‌പുർ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി .

കീഴ്‌വായ്‌പുർ  ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി .