കോവിഡ് വ്യാപനം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ശക്തമാകുന്നു - വ്യാപാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം .

കോവിഡ് വ്യാപനം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ശക്തമാകുന്നു - വ്യാപാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം .

കോവിഡ് വ്യാപനം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ശക്തമാകുന്നു - വ്യാപാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം .