കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് .

കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് .

കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് .