"ഗാന്ധിയെ മറക്കരുത്, ഇന്ത്യ തോൽക്കരുത് " എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം .

"ഗാന്ധിയെ മറക്കരുത്, ഇന്ത്യ തോൽക്കരുത് " എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം .

"ഗാന്ധിയെ മറക്കരുത്, ഇന്ത്യ തോൽക്കരുത് " എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം .