ചുങ്കപ്പാറ - കോട്ടാങ്ങൽ റോഡിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു യുവാവ് മരിച്ചു .

ചുങ്കപ്പാറ - കോട്ടാങ്ങൽ റോഡിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു യുവാവ് മരിച്ചു .

ചുങ്കപ്പാറ - കോട്ടാങ്ങൽ  റോഡിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു യുവാവ് മരിച്ചു .