ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മല്ലപ്പള്ളി K.S.R.T.C. ഡിപ്പോ ആണു വിമുക്തമാക്കി .

ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മല്ലപ്പള്ളി K.S.R.T.C. ഡിപ്പോ ആണു വിമുക്തമാക്കി .

ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മല്ലപ്പള്ളി K.S.R.T.C. ഡിപ്പോ ആണു വിമുക്തമാക്കി .