ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് അർഹതപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും - അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് മാമ്മൻ

ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് അർഹതപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും - അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് മാമ്മൻ

ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് അർഹതപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും - അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് മാമ്മൻ