തിരുവല്ലാ ഈസ്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പുന്നവേലി ശാഖ നൂറോമ്മാവിലെയ്ക്ക് മാറ്റി .

തിരുവല്ലാ ഈസ്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പുന്നവേലി ശാഖ നൂറോമ്മാവിലെയ്ക്ക് മാറ്റി .

തിരുവല്ലാ ഈസ്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പുന്നവേലി ശാഖ നൂറോമ്മാവിലെയ്ക്ക് മാറ്റി .