തിരുവല്ല ബെപാസ്സ്‌ നിർമാണം അവസാന ഘട്ട പൂർത്തീകരണത്തിലേയ്ക്ക് .

തിരുവല്ല ബെപാസ്സ്‌ നിർമാണം അവസാന ഘട്ട പൂർത്തീകരണത്തിലേയ്ക്ക് .

തിരുവല്ല ബെപാസ്സ്‌ നിർമാണം അവസാന ഘട്ട പൂർത്തീകരണത്തിലേയ്ക്ക് .