തിരുവല്ലാ ബെപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി .

തിരുവല്ലാ ബെപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി .

തിരുവല്ലാ ബെപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി .