തുള്ളൽ കലയെ വിട്ടു ജീവിതമില്ലാത്ത 105 വയസുള്ള തുള്ളൽ കലാകാരൻ .

തുള്ളൽ കലയെ വിട്ടു ജീവിതമില്ലാത്ത 105 വയസുള്ള തുള്ളൽ കലാകാരൻ .

തുള്ളൽ കലയെ വിട്ടു ജീവിതമില്ലാത്ത 105 വയസുള്ള തുള്ളൽ കലാകാരൻ .