ദളിത് പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഏക ദിന ഉപവാസം .

ദളിത് പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഏക ദിന ഉപവാസം .

ദളിത് പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഏക ദിന ഉപവാസം .