നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി ,കവിയൂർ, മല്ലപ്പള്ളി റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്‌ഘാടനം നടത്തി .