നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി കുന്നംതാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി കുന്നംതാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി കുന്നംതാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.