നാരകത്താനി അംഗൻവാടി നിർമാണം ഇപ്പോഴും തൂണിൽ തന്നെ .

നാരകത്താനി അംഗൻവാടി നിർമാണം ഇപ്പോഴും തൂണിൽ തന്നെ .

നാരകത്താനി അംഗൻവാടി നിർമാണം ഇപ്പോഴും തൂണിൽ തന്നെ .