നീലയും വെള്ളയും അണിഞ്ഞു മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ .

നീലയും വെള്ളയും അണിഞ്ഞു മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ .

നീലയും വെള്ളയും അണിഞ്ഞു മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ .