നെൽകൃഷിയിലും , പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത്തു C.K. ലതാ കുമാരി മാതൃകയാവുന്നു .

നെൽകൃഷിയിലും , പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത്തു C.K. ലതാ കുമാരി മാതൃകയാവുന്നു .

നെൽകൃഷിയിലും , പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത്തു C.K. ലതാ കുമാരി മാതൃകയാവുന്നു .