പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആദ്യ സൗരോർജ ഉത്പാദന പദ്ധതിക്ക് ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി .

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആദ്യ സൗരോർജ ഉത്പാദന പദ്ധതിക്ക് ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി .

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആദ്യ സൗരോർജ ഉത്പാദന പദ്ധതിക്ക്  ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി .