പത്തനംതിട്ട വോളീബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ് കീഴ്‌വായ്‌പൂർ ഹൈ ലാൻഡേർസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

പത്തനംതിട്ട വോളീബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ് കീഴ്‌വായ്‌പൂർ ഹൈ ലാൻഡേർസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

പത്തനംതിട്ട വോളീബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ് കീഴ്‌വായ്‌പൂർ ഹൈ ലാൻഡേർസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു