പൈപ്പ് പൊട്ടൽ ഉള്ള റോഡ് ചോർച്ച നിർത്താതെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത P.W.D. ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് .

പൈപ്പ് പൊട്ടൽ ഉള്ള റോഡ് ചോർച്ച നിർത്താതെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത P.W.D. ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് .

പൈപ്പ് പൊട്ടൽ ഉള്ള റോഡ് ചോർച്ച നിർത്താതെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത P.W.D. ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് .