പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നത് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിത്യ സംഭവം.

പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നത് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിത്യ സംഭവം.

പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നത് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിത്യ സംഭവം.