പോബ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്റർ നൽകി .

കൊറോണ പ്രധിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോബ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്റർ നൽകി .

കൊറോണ   പ്രധിരോധ  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോബ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്റർ നൽകി .