പേര് നല്ലതാണെങ്കിലും കോമളം കവല അപകട കവലയായി മാറുന്നു .

പേര് നല്ലതാണെങ്കിലും കോമളം കവല അപകട കവലയായി മാറുന്നു .

പേര് നല്ലതാണെങ്കിലും കോമളം കവല അപകട കവലയായി മാറുന്നു .