ബെവ്‌കോ സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നു .

ബെവ്‌കോ സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നു .