മനുഷ്യനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നദികൾ - ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു നദി ദിനം കൂടി വന്നെത്തി .

മനുഷ്യനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നദികൾ - ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു നദി ദിനം കൂടി വന്നെത്തി .

മനുഷ്യനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നദികൾ - ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു നദി ദിനം കൂടി വന്നെത്തി .