മല്ലപ്പള്ളി ആലുംചുവടു - മാത്തൻ ആശുപത്രി റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് - നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു .

മല്ലപ്പള്ളി ആലുംചുവടു - മാത്തൻ ആശുപത്രി റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് - നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു .

മല്ലപ്പള്ളി ആലുംചുവടു - മാത്തൻ ആശുപത്രി റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് - നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു .