മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കി .

മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കി .

മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കി .