മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെന്ഷൻ ശതാബ്‌ദി ഉൽഘാടനം.

മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെന്ഷൻ ശതാബ്‌ദി ഉൽഘാടനം.

മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെന്ഷൻ ശതാബ്‌ദി ഉൽഘാടനം.