മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു രാവിലെ 10. മണി ക്കു ശേഷവും ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കിടക്കുന്നു .

മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു രാവിലെ 10. മണി ക്കു ശേഷവും ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കിടക്കുന്നു .

മല്ലപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു രാവിലെ 10. മണി ക്കു ശേഷവും ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കിടക്കുന്നു .